There are 12 titans their names are: Cronos, Rhea, Oceanus, Tethys, Hyperion, Theia, Cheus, Phoebe, Mnemosyne, Themis, Crius, Iapetus, Atlas,  

Make a Free Website with Yola.